Argus-Pro

Tel: +385 1 55 84 564
E-mail: info@arguspro.hr
Web:www.arguspro.hr
Facebook: Argus Pro Facebook

KNJIGOVODSTVENI SERVIS ZAGREB – ARGUS PRO

Mi svojim klijentima nudimo:

Knjigovodstvene usluge za poduzeća

• vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava: dnevnika, glavne knjige, pomoćnih knjiga utvrđenih u skladu s propisima i potrebama poduzetnika
• izrada popisa imovine i obveza
• sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilance, računa dobitka i gubitka sa svim pomoćnim obrascima, bilješki uz financijska izvješća
• izrada mjesečnih obračuna plaća radnika s propisanim doprinosima i porezima
• priprema mjesečnih, odnosno godišnjih obračuna PDV-a
• vođenje knjige ulaznih računa
• vođenje knjiga izlaznih računa
• vođenje blagajne
• obračun poslovnih kartica
• izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dobitak
• elektronička predaja obrazaca (e-porezna ,e-fina)
• Internet bankarstvo
• komunikacija s poslovnom bankom
• administrativne usluge
• priprema dokumentacije za odobrenje kredita

Knjigovodstvene usluge za obrtnike i slobodna zanimanja

• vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava
• knjige ulaznih računa
• knjige izlaznih računa
• knjige primitaka i izdataka
• ostale pomoćne evidencije u skladu s propisima i potrebama obrtnika
• izrada popisa dugotrajne imovine
• priprema mjesečnih (tromjesečnih), odnosno godišnjih obračuna PDV-a
• izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dohodak

Knjigovodstvene usluge za neprofitne organizacije

Obavezne su sljedeće poslovne knjige: dnevnik, glavna knjiga, pomoćne knjige.
Neprofitne organizacije, obveznici sastavljanja i predavanja financijskih izvještaja dužne su sastavljati za poslovnu godinu Bilancu, Račun prihoda i rashoda te Bilješke uz financijske izvještaje, a za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja Račun prihoda i rashoda.